Etiske retningslinjer og målsetninger


Jøssåsen ønsker å skape et fellesskap ved å arbeide, lære, og bo sammen med mennesker som har andre behov en de ellers i storsamfunnet.


Dette ønsker vi å gjøre ved:

Å skape et godt, trygd hjem for de som bor i landsbyen. Hvor alle får dekket sine behov for hjelp og omsorg.

Å danne et miljø hvor alle får reflektert over og utviklet sin sosiale og kulturelle forståelse.

Å danne et arbeids og kulturtilbud som viser vår avhenighet av hverandre, hvor alle finner sin spesielle plass i felleskapet. 

Jøssåsen er bygget på de sosiale, kulturelle og økonomiske ideer av Camphill Bevegelsen, grunnlagt av Dr. Karl Kønig.

" Et sunt sosialt liv dannes kun når hele felleskapet finner sitt speilbilde i den enkeltes sjel, og når hver enkeltes styrke lever i felleskapet."

                        

Camphill Landsby Jøssåsens Visjon:

Jøssåsen er et samfunn hvor man lever og arbeider sammen med mennesker med spesielle behov på en måte som fremmer den enkeltes og felleskapets utvikling. Grunnlaget er et antroposofisk livsyn og Camphill bevegelsens ideer.

Hovedmål:

Jøssåsen vil skape en trygg livsituasjon hvor vi har omsorg for hverandre, et menigsfyly arbeid og et rikt kulturliv. Dette oppnår vi ved forståelsen av at vi trenger og reskekterer hverandre for å skape tillit, harmoni og varme mellom oss. Dette vil fremme, utvikle og lede til selvstendighet og selverkjennelse.

Delmål:

Kulturlivet:   Jøssåsen vil ha et kulturliv som er allsidig og fritt. Vi vil feire årstidene, høytider, og merkedager på en slik måte at vi skaper og opplever noe sammen. Dette gjør vi gjennom varierte arrangement og kunstneriske aktiviteter som omfatter alle.

Det sosiale liv  på Jøssåsen underligger likeverds prinsipp hvor omsorg, samgørighet og tillit står sentralt. For å oppnå dette trenger vi å skape møteplasser med trygge rammer hvor viljen til åpenhet og klarhet kan skape forståelse og tillit for det som skjer mellom oss og ellers i samfunnet.

Arbeids-/Næringslivet:  Arbeidslivet skal utvikle brorskap mellom mennesker. Arbeid skal være meningsfylt, utviklende og behovdekkende slik at det skaper en atmosfære av trivsel og glede. Arbeidet skal foregå i et sikkert og trygt miljø. Derfor arbeider vi målrettet for å utvikle produktets kvalitet og den enkeltes ferdigheter.

Arbeidsmål:

Kulturlivet: Et rikt kulturliv vil gi oss muligheter til å feire høytider sammen. Det vil gi oss mulighet til å treffe andre, og vil gi oss impulser som kan berike hverdagen.                      
Dette vil vi gjør ved å ha:  Et eller to skuespill hvert år, sang, ha årstids arrangementer, feire de kristne høytider og ha konsert for andre flere ganger i året.

Det sosiale liv:  For å oppnå våre mål trengs en klar struktur i landsbyen. De som bor der må kunne vite hvem og hva de skal forholde seg til. Dette gjelder det daglige liv og dets gjøremål, arbeidet og fritid. Forventninger til hverandre må være klare, både til de nye og de "gamle". Visse usynlige lover må bli utalt som: Å lytte til hverandre, grenser som settes mellom oss, alle må komme til sin rett, avtale om skikk og bruk, hensyn til hverandre, klare synligjorte avtaler. Disse taes opp i landsbymøte, landsbyrådet, husansvarligmøte og lederteamet. Blir det uenigheter må dette gjøres opp i rimelig tid.

Arbeidslivet:  Målet må være å følge opp idealene. For å oppnå disse må vi finne eller tilrettelegge oppgaver til den enkeltes behov. Det må være klar struktur og instrukser for arbeidet og hvorfor og for hvem er produktet er. Vi vil fortrinnsvis bruke miljøvennlig råstoff og produksjon. Kvalitet framfor kvantitet. Arbeide sammen, da står vi sterkere. Mål og produkt debatt i begynnelse av hvert år. Begynne med vilsvin, utvidet grønnsaksproduksjon ved lånkstugu.

 

header_blue