Bakgrunn/Filosofi

Østerikeren Dr. Karl König startet med en skole for psykisk utviklingshemmede barn, i 1940 i Skottland, og utformet da ideene og samfunnsformene som idag er felles for alle Camphill landsbyer-og skoler. Eiendommen de begynte på het 'Camphill'. Karl König la spesiellt vekt på at voksne utviklingshemmede må sees som voksne, d.v.s. at de, etter skolen, må hjelpes med å finne en passende arbeid eller oppgave, (ikke en sysselsetting!) et sted å bo, kanskje dekke sosiale behov som en omgangskrets, m.m. Utfra disse behov som alle mennesker har, ble tanken født om å bygge en landsby, som kunne dekke disse behovene for de mest forskjellige mennesker. Det finnes ingen fast oppskrift på hvordan en landsby skal se ut, men ovennevnte ideer er altid innbakt i landsbyene.

Landsbyideen, som ligger til grunn for alt det som gjøres på Jøssåsen, baserer seg på Karl König og Rudolf Steiners verk - Antroposofien. Rudolf Steiner har holdt svært mange foredrag og har skrevet flere bøker om mennseket og dets utvikling. I denne sammenhengen er for oss det viktige at mennesker ikke bare har et legeme og en sjel, men også en åndelig vesenskjerne, et Jeg. Dette "jeget" kan ikke bli syk eller 'utviklingshemmet' slik legemet eller sjelen kan bli det. Reinkarnasjon er også et tema som Steiner har utdypet omfattende, og gir oss muligheten å se et utviklingshemmet menneske i et nytt  perspektiv.


Camphill Landsbystiftelsen i Norge ble etablert i 1966. Vidaråsen Landsby er det første norske Camphill. Vidaråsen ble startet av Margit Engel, Ivan Jakobsen, Phyllis Jakobsen og Trygve Eugen Thornæs.                                          

            


10 kjappe om Camphill Landsbystiftelsen i Norge

  1. Den første Camphill landsbyen ble grunnlagt i Camphill, Skottland i 1940 av Dr. Karl König sammen med en liten gruppe kunstnereog "yktninger fra Østerrike.
  2. Antroposofien er basert på arbeidet til Rudolf Steiner (1861–1925) og er en viktig inspirasjon for Camphill Landsbystiftelse.
  3. Første landsbyen Vidaråsen ble startet 1966 i Andebu, Vestfold kommune.
  4. I dag finns det 6 Camphill landsbyer i Norge med ca. 150 mennesker med spesielle behov. se http://www.camphill.no
  5. Oppgaven til Camphill Landsbystiftelse er å skape et fellesskap gjennom å leve, lære og arbeide sammen med voksne med spesielle behov.
  6. Kunst og kultur vever seg inn i alle aspekter av landsbylivet og skaper inspirasjon og glede i et større perspektiv. Gjennom skuespill, dans, musikk, sang, maling eller modellering lokkes de kreative evnene frem som finnes i alle mennesker.
  7. De fleste Camphill-landsbyene er bygget opp rundt en biodynamisk gård med dyr. Det dyrkes dyrefôr, grønnsaker og frukt til eget bruk og viderefordeling eventuelt også for salg.
  8. Arbeid er en vesentlig side av landsbylivet og landsbyboere og medarbeidere står side ved side om mange av oppgavene i landsbyen. Det finnes en stor variasjon av arbeidsoppgaver og verksteder.
  9. Natur og det ytre miljø. I 1986 ble den første vindmølle i Norge satt opp på Camphill- landsbyen Vallersund Gård. Flere av landsbyene har økologiske renseanlegg for kloakkutslipp og avløp. Landsbyene i Norge har hatt bil-kollektiv i over 40 år.
  10. Camphill Landsbystiftelse har en egen budsjettpost under Helse- og omsorgsdepartementet med egne retningslinjer for driften.

header_blue