Økonomi


Camphill Landsbystiftelsen i Norge

er en ideel stiftelse som oppfylle kravet til "non-profit organisasjon". Camphill Landsbystiftelsen er finansiert gjennom den norske staten. Fordelingen til Camphill Landsbystiftelsen er lite i forhold til andre organisasjoner derfor er stedene avhengig av gaver, verkstedsproduksjon og idealisme av medarbeiderne som frastår fra vanlig lønn.

Siden Camphill Landsbystiftelsen har kommet under helsetjeneste loven har våre landsbybeboere indirekte mulighet til å medfinasiere fremtidige utvidelse av stedene. Inntekter fra beboerene, som betaler for kost og losji, blir brukt for oppgradering og nybygg på stedet.

Dette systemet fører til et eiersforhold for stedet en bor og tilfører fellesskapet nye krefter.


Landsbystiftelsen mottar statsstøtte til driften i form av et rammetilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet. Det er ment å dekke botilbud for beboere i privat bolig.
Arbeid er en vesentlig side av landsbylivet, og landsbyboere og medarbeidere står side ved side om mange av oppgavene i landsbyen. Det var fra starten av klart at landsbyene ikke ville vurdere lønn i forhold til arbeidsinnsats. Konsekvensen av dette ble at ingen i landsbyen, hverken medarbeidere eller landsbyboere får lønn i vanlig forstand, men hver enkelt får sine individuelle behov dekket.
Rammebidraget fra staten gir rom for vedlikehold og noe oppgradering av bygningsmassen, men all nyetablering må realiseres gjennom gaver og /eller oppsparte medarbeider lønninger.
En slik felles økonomi, der landsbyenes mennesker bestreber seg på en broderlighet overfor hverandre, har vist seg å være fruktbar. Sammen med gaver og bidrag fra mange hold er det blitt mulig å bygge kulturbygg og aldershjem, verksteder og andre hus, som det ellers ikke ville ha vært kapital til å realisere.
Gjennom nittiårene har de norske landsbyene engasjert seg i utviklingen av Camphill-landsbyer i tidligere østblokkland.
Den som måtte ønske å vite mer, eller kanskje være med på å støtte Landsbystiftelsens bestrebelser, kan ta kontakt med oss.

 

header_blue